ایمنی بهداشت و محیط زیست
ارسال شده توسط

%80 کاهش مصرف و بازایابی آب با استفاده از دستگاه فیلتر پرس

معرفی طرح آب گیری از باطلهدستگاه فیلتر پرس به منظور جداسازی مایع و جامدات از یکدیگر تحت فشار زیاد طراحی و تولید شده است.این دستگاه در مقیاس‌های صنعتی و نیمه...